Organi urduženja

Органи Завичајног удружења „Борач-Месићи“

Скупштина (Члан 30. Статута):
Скупштина је највиши орган Удружења.
Скупштину Удружења чине изабрани чланови удружења и то:
– сви чланови Удружења ако Удружење броји до 20 чланова,
– у Скупштину се бирају по 5 члана на сваких десет чланова Удружења, ако
Удружење броји 21-50 чланова,
– у Скупштину се бирају по 3 члана на сваких десет чланова Удружења, ако
Удружење броји више од 50, а највише стотину чланова,
– педесет чланова Удружења, ако Удружење броји више од 100 чланова.
Чланови Скупштине Удружења се у правилу именују на мандатни период од
четири године, али могу бити замјењени и прије истека мандата.
Приједлог чланова Скупштине утврђује Иницијативни, односно Управни
одбор Удружења на основу увида у састав и бројност чланова, мјесто
становања и слично, како би предложени чланови у предвиђеним терминима
могли узети учешће и допринијети раду Скупштине.
Коначан састав чланова Скупштине и њихову верификацију утврђује Скупштина Удружења на почетку засједања.

Први предсједник Скупштине је: Наташа Глибо-Миладиновић

Управни одбор

Управни одбор је колективни извршни орган Удружења.
Чланове Управног одбора бира Скупштина из својих редова на мандатни
период од четири годне. Управни одбор броји 7 чланова.

Први сазив Управног одбора: Томислав Павловић (предсједник), Љубиша  Томић (члан), Предраг Ујић (члан), Вера Спаић-
Дамјановић (члан), Драган Мачар (члан), Синиша Росић (члан) и Милосав Гладанац (члан).

Надзорни одбор

Надзорни одбор је самосталан орган Скупштине, који обавља контролу над
правилним и намјенским коришћењем средстава Удружења, као и над
законитошћу материјалног и финансијског пословања.
Надзорни одбор броји три члана.

Први сазив Надзорног одбора је: Јадранка Јевђевић (предсједник), Данијела
Новаковић (члан) и Младен Обрадовић (члан).

Дисциплински органи

Дисциплински тужилац је Селена Симсија, а њен замјеник Јелена Станишић.

Дисциплинска комисија: Давор Ристановић (предсједник), Данко Градинац
(члан) и Звездан Росић (члан), док је Немања Обрадовић замјенски
члан.
Остале органе и тијела Скупштина и Управни одбор ће именовати у складу са
потребом, накнадно.